Skontrolujte svoje správanie v rámci hazardného hrania

 1. Hrávate hazardné hry často dlhšie, ako ste plánovali?
 2. Mali ste po výhre silné nutkanie vrátiť sa a vyhrať ešte viac?
 3. Pociťovali ste po prehre potrebu čo najskôr sa vrátiť a vyhrať späť prehraté peniaze?
 4. Hrávate hazardné hry často dovtedy, kým neprídete o všetky peniaze?
 5. Spôsobili vám myšlienky na hazardné hranie problémy so spaním?
 6. Bolo niekedy hazardné hranie príčinou nešťastia vo vašom súkromnom živote?
 7. Použili ste niekedy svoj príjem alebo úspory na hazardné hranie, pričom ste nezaplatili účty?
 8. Pokúsili ste sa opakovane a neúspešne skončiť s hazardným hraním?
 9. Porušili ste zákon alebo uvažovali ste nad porušením zákona na to, aby ste financovali svoje hazardné hranie?
 10. Požičali ste si peniaze na financovanie svojho hazardného hrania?
 11. Predali ste niekedy niečo na to, aby ste financovali svoje hazardné hranie?
 12. Mali ste depresie alebo samovražedné myšlienky v dôsledku prehier v hazardnom hraní?
 13. Mali ste po hazardnom hraní výčitky svedomia?
 14. Hrali ste hazardné hry s cieľom získať peniaze na splnenie svojich finančných záväzkov?
 15. Hrávate hazardné hry, keď sa cítite sklamaní alebo frustrovaní, alebo preto, aby ste oslávili šťastie vo svojom živote?

Ak ste vy alebo niekto, koho poznáte, odpovedali „Áno“ na viac ako jednu z týchto otázok, v súvislosti s týmto správaním v rámci hazardného hrania zvážte vyhľadanie pomoci od odborníka a kontaktujte niektorú z organizácií uvedených na našej stránke o zodpovednom hraní.

Follow Us on facebook

Highest Jackpots

Latest Winners

won
won
won
won
won

Please wait...

Dobrý deň

STEP OF
Vyplňte požadované pole.
Meno používateľa už existuje
Vyberte meno používateľa s dĺžkou 6 – 12 znakov. Môže použiť písmená alebo čísla
Vyberte meno používateľa s dĺžkou 6 – 12 znakov. Môže použiť písmená alebo čísla
V záujme splnenia predpisov naše služby nie sú k dispozícii pre hráčov žijúcich vo vašej krajine.
ĽUTUJEME! Zadaný e-mail je neplatný
Pri odosielaní údajov sa vyskytla chyba. Skúste to znova neskôr. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti.
Pri odosielaní údajov sa vyskytla všeobecná chyba.
Heslo musí mať dĺžku 6 – 10 znakov
Meno používateľa a heslo nemôžu byť rovnaké
Heslá nesúhlasia
Ľutujeme! Meno je neplatné
Priezvisko je neplatné #Ľutujeme!
Ste dáma alebo pán?
Ak chcete hrať, musíte mať minimálne 18 rokov…
Ľutujeme! Zadané mesto je nesprávne
Neplatný štát
Zadaná adresa je nesprávna Píšte pomaly
Adresa a číslo domu nemôžu byť rovnaké
Formát PSČ je nesprávny
Ľutujeme! Zadané číslo je nesprávne pre vašu krajinu!
Aká je tajná odpoveď?
Limit je nižší ako minimálny vklad
Podľa našich záznamov už máte konto. Prejdite na časť zabudnuté heslo alebo kontaktujte podporu na adrese support@casinoandfriends.com.
Potvrďte svoj vek a že súhlasíte s podmienkami a ustanoveniami.
Gratulujeme! Úspešne ste sa zaregistrovali! Počkajte chvíľu, kým vás prihlásime.

Please check your emails.

If you need any help please contact us on:
email: support@drueckglueck.de
phone: +49 8938038887

Are you not over 18? If you are not over 18 you must not complete registration. If you are over 18, please tick this box.
You must accept the terms and conditions and privacy policy to continue.

PRIHLÁSENIE

Užívateľské meno musí mať 6-12 znakov
Bolo vložené neplatné heslo
Zadané meno používateľa alebo heslo je nesprávne.
Hráč je už pripojený
Pri odosielaní údajov sa vyskytla chyba. Skúste to znova neskôr. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti.

ZABUDNUTÉ HESLO

Zadajte prosim, buď užívateľské meno alebo e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii Vášho účtu a kliknite na tlačidlo odoslať.

Poznámka: Ak ste z nejakého dôvodu pri svojej prvej registrácii u CasinoAndFriends nezadali platnú e-mailovú adresu, kontaktujte zákaznícku podporu na adrese support@casinoandfriends.com.

Prosím, odpovedzte, na nižšie uvedenú bezpečnostnú otázku.

Poznámka: Ak ste z nejakého dôvodu pri svojej prvej registrácii u CasinoAndFriends nezadali platnú e-mailovú adresu, kontaktujte zákaznícku podporu na adrese support@casinoandfriends.com.
Údaje o konte budú o chvíľu odoslané na Vašu e-mailovú adresu.

E-mail bol odoslaný na e-mailovú adresu, ktorá je zaregistrovaná na Vašom účte. Prosím, postupujte podľa pokynov pre obnovenie Vášho hesla.

 

Nezabudnite si poznačiť tento kód

Neplatné uživatelské jméno
Nesprávna emailová adresa
Odpoveď, ktorú ste zadali, nie je správna. Zadajte prosím Vás odpoveď, ktorú ste zadali pri registrácii. Ak si nepamätáte túto informáciu, prosím, kontaktujte Zákaznícku Podporu.
Pri odosielaní údajov sa vyskytla chyba. Skúste to znova neskôr. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti.
V ktorom meste ste sa narodili?
Obľúbený športový tím?
Meno matky za slobodna?
Meno domáceho zvieraťa?
Otcove prostredné meno?
Obľúbený film?
Meno prvého dieťata?
Obľúbený/á učiteľ /učiteľka?
Vyberte si štvormiestny PIN?